Dr. Öğr. Üyesi Meral Elçi

Dr. Öğr. Üyesi Meral Elçi

Öğretim Üyesi

Doktora: G.Y.T.E. İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Yüksek lisans: G.Y.T.E., İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

Çalışma Alanları

Psikoteknik Testler – Personel Seçme ve Yerleştirme – İş Yaşamında Etik – İnsan Kaynakları Yönetimi – Örgütsel Davranış

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
1. AKPINAR FATMA, (2016). Etik Liderlik ve Etik İklimin Mobbing (Yıldırma Davranışları) Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Çalışma, Bahçesehir Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-insan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
2. ÖZTÜRK MUSTAFA, (2016). Etik Liderlik, Lidere Güven Ve Is gören Performansı Arasındaki Karşılıklı ilişkiler Üzerine: Ampirik Bir Çalışma, Bahçesehir Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-insan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
3. SÖNMEZ AYSE NUR, (2016). Yenilik Yönetimi ve Yenilik Yönetimini Etkileyen Faktörlerin Yenilik Performansı Açısından İncelenmesi: Yenilik Desteği Alan İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma, Kocaeli Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-İşletme Anabilim Dalı
4. MERIÇÖZ SERHAN, (2015). Çalışanların örgütsel adalet algılarının is tatminine ve is performansına olan etkisi: Ampirik bir çalışma, Bahçesehir Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü- Insan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
5. MERAL ZUHAL, (2015). Lidere güvenin örgütsel bağlılığa ve isten ayrılma niyetine etkisi: Ampirik bir çalışma, Gebze Teknik Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-İşletme Anabilim Dalı
6. MELEK FINDIKÇI YASEMIN, (2015). Etik liderliğin yöneticiye güvene ve örgütsel bağlılığa etkisi üzerine ampirik bir çalışma, Bahçesehir Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-insan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
7. MAMMADOVA CHINARA, (2015). Çalışanların etik – dışı davranışlarını azaltmada etik liderliğin rolü: Ampirik bir çalışma, Bahçesehir Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-insan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
8. YAVUZ NIHAL, (2015). Çalışanların etik liderlik algılamalarının is tatminini arttırma yönündeki etkisi: Telekomünikasyon firmasında ampirik bir çalışma, Bahçesehir Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
9. SARIKURT BERRIN, (2015). Etik liderlik davranışının çalışanların is tatminini arttırma yönündeki etkisi ve call center uygulaması, Bahçesehir Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-insan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
10. DENIZ ÇIKGEL RÜYA, (2015). Is görenlerin etik liderlik algılamalarının örgütsel bağlılıklarına etkisi: Bilişim sektöründe bir uygulama, Bahçesehir Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-insan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
11. NADIR EMEL, (2014). İnsan kaynakları yönetiminde etik dışı uygulamaların is tatminine ve is performansına olan etkileri: Kamu sektöründe bir uygulama, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Sosyal Bilimler Enstitüsü-İşletme Anabilim Dalı
12. FILIZFIDAN HANIFI, (2014). Örgütsel adaletin ise ilişkin strese etkisi: Çalışanlar üzerinde bir uygulama, Bahçesehir Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
13. SERPIL MÜNEVVER RÜYA, (2014). Örgütsel adalet algısının ve is tatmininin çalışanların is performansına olan etkileri: Ampirik bir çalışma, Bahçesehir Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
14. DERTLI EMINE MINE, (2014). Etik liderlik davranışlarının ve is tatmininin çalışanların tükenmişlik duygularına etkisi: Ampirik bir çalışma, Beykent Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-İşletme Yönetimi Anabilim Dalı
15. KARADUT GÜRCAN, (2014). Etik iklimin ve örgütsel adalet algılarının çalışanların is tatminine etkisi: Konaklama işletmelerinde ampirik bir uygulama, Bahçesehir Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
16. TÜRK MUSTAFA, (2014). Devlet Okullarında Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Adalet ile Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Ampirik bir Çalışma, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
17. BILGEN AYSE, (2014). Çalışanların etik liderlik ve etik iklim algılamalarının örgütsel bağlılıklarına etkisi: Özel ve kamu sektöründe karşılaştırmalı bir uygulama, Bahçesehir Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
18. IYIGÜN ULUG HAKAN, (2014). Kişilik özelliklerinin iş performansına etkisi: Çalışanlar üzerinde bir uygulama, Bahçesehir Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-insan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
19. ÖZIPEK HANDE, (2014). Etik iklimin anti sosyal davranışlara etkisi, Bahçesehir Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-insan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
20. GÜRBÜZ IRFAN, (2014). Etik liderliğin örgütsel bağlılığa etkisi: Finans sektöründe bir uygulama, Bahçesehir Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
21. ÇALICIOGLU KEREM, (2013). İlaç sektöründe ise alım uygulamaları: Bir vaka analizi, Beykent Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-İşletme Yönetimi Anabilim Dalı
22. IGDELIPINAR NILÜFER, (2013). Çalışanların is tatmin düzeylerine yöneticilerinin etik liderlik davranışlarının etkisi, Bahçesehir Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-insan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
23. YAGMUR ALI, (2013). Etik liderliğin ve etik iklimin etik dışı davranışlara etkisi: Ampirik bir çalışma, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Sosyal Bilimler Enstitüsü-İşletme Anabilim Dalı
24. AKYÜZ AYSE NUR, (2013). Örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılık ve is performansı üzerindeki etkisi: Öğretmenler üzerine ampirik bir çalışma, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Sosyal Bilimler Enstitüsü-İşletme Anabilim Dalı
25. BULUT HAYATI, (2012). Etik liderliğin ve etik iklimin çalışanların örgütsel bağlılığına ve is performanslarına etkileri, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Sosyal Bilimler Enstitüsü-İşletme Anabilim Dalı
26. AKSOY SEVAL, (2012). Etik liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışlarının örgütsel performansa etkisi üzerine bir araştırma, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Sosyal Bilimler Enstitüsü-İşletme Anabilim Dalı
27. TUYGUN TOKLU ARZU, (2011). Is yerinde stres oluşturan faktörler: Özel sektör çalışanları üzerinde bir uygulama, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Sosyal Bilimler Enstitüsü-İşletme Anabilim Dalı
28. KAYA ERHAN, (2010). Is stresi ve tükenmişlik duygusunun isten ayrılma niyetine etkileri: Sağlık personeli üzerinde bir uygulama, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Sosyal Bilimler Enstitüsü-İşletme Anabilim Dalı
29. KÜÇÜK SIBEL, (2010). Çalışanların is tatmin düzeyleri ve örgütsel bağlılıklarının, çalışma motivasyonuna olan etkileri, Beykent Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-İşletme Yönetimi Anabilim Dalı

Doktora Tezleri
1. EMRE ONUR, (2015). The relationship between commuting and withdrawal behavior, Gebze Teknik Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Isletme Anabilim Dalı
2. Bekir KUL (2017) Kurumsal Etik Kodların Öncülleri ve Sonuçları, Gebze Teknik Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Isletme Anabilim Dalı

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI; SSCI; Arts and Humanities)
A1: (SSCI)ÖZCAN,F.; ELÇİ, M. (2020). Employees’ Perception of CSR Affecting Employer Brand, Brand Image, and Corporate Reputation.SAGE Open,10(4), 2158244020972372.

A2: (SSCI)Alpkan, L., Karabay, M., Şener, İ., Elci, M.,Yıldız, B. (2020). The mediating role of trust in leader in the relations of ethical leadership and distributive justice on internal whistleblowing: a study on Turkish banking sector.Kybernetes.

A3: (SSCI)Ozkan, A. H., Elci, M., Erdilek Karabay, M., Kitapci, H.,Garip, C. (2020). Antecedents of turnover intention: a meta-analysis study in the United States.

A4: (SSCI)Özen, A. S.; Elçi, M. (2019). Takım Kolektivizminin Performans ve Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Takım Arkadaşı İşlem Adaletinin Aracılık Rolü.Türk Psikoloji Dergisi,34, 71-96.

A5: (SSCI)Elçi, M.;Alpkan, L. (2009). The impact of perceived organizational ethical climate on work satisfaction. Journal of business ethics, 84(3), 297-311.

A6: (SSCI)KITAPÇI HAKAN, ELÇI, MERAL (2007). Quality Culture, Ethical Climate, Person-Organization Fit and Organizational Commitment: an Empirical investigation. Journal of Global Strategic Management, 1,142-150.

A7: (SSCI)Çetin, F., Karabay, M. E., Şener, İ., & Elçi, M. (2021). The effects of paternalistic leadership on task performance: Testing a moderated mediation model in Turkish organizations.JEEMS Journal of East European Management Studies,26(3), 491-520.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

B1: SENER IRGE, ELÇI MERAL (2009). Board Composition of Turkish Listed Companies Is There Any Difference between Industries. Journal of Global Strategic Management, 3(2), 92-105

B2: DOGAN TÜRKAN, ALPKAN LÜTFIHAK, ELÇI MERAL, AREN SELIM (2009). Strategic Planning Activities of the Manufacturing Firms in Kocaeli, Turkey. Journal of Global Strategic Management, 3(1), 97102.

B3: EMRE ONUR, ELÇI MERAL (2015). To go or not to go: The relationship between commuting and withdrawal behavior. International Journal of Human Resource Studies, 5(1), 39-51.

B4: EMRE ONUR,ELÇI MERAL (2015). Commuting Related Problems In The Workplace. Journal of Business Studies Quarterly, 6(4), 1-9.

B5: ELÇI MERAL (2007). Effect of Manifest needs, Religiosity and selected Demographics on Hard Working: An Emprical Investigation in Turkey. Journal of International Business Research (JIBR), 6(2), 97-120

B6: KITAPÇI HAKAN, ELÇI, MERAL (2007). Quality Culture, Ethical Climate, Person-Organization Fit and Organizational Commitment: an Empirical investigation. Journal of Global Strategic Management, 1, 142-150

B7: ELÇI MERAL, SENER IRGE, ALPKAN LÜTFIHAK (2014). The Impacts of Ethical Leadership on the Antisocial Behavior of Employees: The Mediating Role of Ethical Climate. Journal of Global Strategic Management, 14, 57-66.

B8: KAYNAK RAMAZAN, TUYGUN TOKLU ARZU,ELÇI MERAL,TOKLU ISMAIL TAMER (2016). Effects of Occupational Health and Safety Practices on Organizational Commitment, Work Alienation, and Job Performance: Using the PLS-SEM Approach. International Journal of Business and Management, 11(5), 146-166.

B9: Erdilek Karabay Melisa and Elçi Meral, 2016, Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, Effect of Ethical Leadership on Burnout: Differences of Perceptions Among Public and Private Sector Employees, cilt 1, 563-578

B10: Meral Elçı, Melisa Erdılek Karabay, Türkmen Taşer Akbas (June 2016) The Effects of Job Satisfaction And Ethical Climate On Whistleblowing: An Empirical Study On Public Sector, Journal of Global Strategic Management | V. 10 | N. 1.

B11: Elçi Meral; Erdilek Karabay Melisa; Ensari Muhterem Şebnem and Bilgen Ayşe, (June 2016), Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business Economics Journal, Effect of Perceived Organizational Justice And Trust In Leader on Organizational Silence Behavior: A Research On Public Security Employees, cilt 1, 332-347.

B12:M. Kürşat ÖRDEK; Meral ELÇİ ve İbrahim Sarper KARAKADILAR, (December 2017) Proaktif Olmanın Bedeli Mobbing Mi? Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business Economics Journal Volume: 1 S: 121-133, Published Online December 2017 (http://busecon.eurasianacademy.org) http://dx.doi.org/10.17740/eas.econ.2017-insemp-10

B13: Ahmet Cengiz Uçar; Meral Elçi (December 2017) Hizmetkar liderlik ve karakteristik özelliklerinin işten ayrılma niyetine etkisi: Affetmenin tevazu-geride durma ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide aracılık etkisi, Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal 2017 Volume:1 S:23-47, Published Online December 2017 (http://econstat.eurasianacademy.org) 10.17740/eas.soc.2017-insemp-2

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
C1: ARSLAN MAHMUT, ALPKAN LÜTFIHAK, ELÇI MERAL (2003). The Determinants of Work-Ethic in: Kocaeli. 1st International Business and Professional Ethics Congress of Turkey (Tam metin bildiri),

C2: ELÇI MERAL, ERGÜN ERCAN,YILMAZ CENGIZ,ALPKAN LÜTFIHAK (2004). Ethical Climate and Organizational Performance: Evidence from A Turkish Public Organization. 13th Annual World Business Congress of IMDA, 235-242. (Tam metin bildiri)

C3: ZEHIR CEMAL, ELÇI MERAL, SAVI FATMA ZEHRA (2003). Ethical Climate’s Relationship to Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Turnover Intention. 1st International Business and Professional Ethics Congress of Turkey (Tam metin bildiri)

C4: ALPKAN LÜTFIHAK, ELÇI MERAL, SENER IRGE (2009). Personal Moral Philosophy and Gender Differences in Turkey. International Multidisciplinary Women’s Congress, 79-86. (Tam metin bildiri)

C5: KITAPÇI HAKAN, ELÇI MERAL (2005). Quality Culture, Ethical Climate, Person-Organization Fit and Organizational Commitment: An Empirical Investigation. International Strategic Management Conference (Tam metin bildiri)

C6: ELÇI MERAL, SENER IRGE (2010). The Influence of Key Occupational Stress Sources On Employee Turnover Intention During Global Economic Recession. 6th International Strategic Management Conference (Tam metin bildiri)

C7: ÇEMECELIOGLU HÜLYA GÜNDÜZ, SENER IRGE, ELÇI MERAL (2010). The Effects of Affective Commitment and Organizational Citizenship Behaviors on Creative Behavior: An Empirical Investigation In Turkish Chemistry Industry. 6th International Strategic Management Conference (Tam metin bildiri),

C8: ELÇI MERAL, SENER IRGE, ALPKAN LÜTFIHAK (2013). The Impacts of Ethical Leadership on the Antisocial Behavior of Employees: The Mediating Role of Ethical Climate. 9th International Strategic Management Conference (Tam metin bildiri)

C9: ELÇI MERAL, KITAPÇI HAKAN (2008). The Relationships among Corporate Ethical Values, Person Organization Fit and Job Related Outcomes: Towards a Testable Explanatory Model. 21th Eben Annual Conference (özet metin bildiri)

C10: ALPKAN LÜTFIHAK, ELÇI MERAL (2008). An Inquiry about the Effect of Ethical Climate on Personal Moral Philosophy. 21th Eben Annual Conference (özet bildiri)

C11: ERGÜN ERCAN, ELÇI MERAL (2008). Organizational Justice and Ethical Climate: The Moderating Role of Leader-Member Exchange., Professional Ethics In Business and Social Life. 21th Eben Annual Conference (Tam metin bildiri).

C12: ELÇI MERAL, ERDILEK KARABAY MELISA,AKYÜZ BÜLENT (2015). Investigating the Mediating Effect of Ethical Climate on Organizational Justice and Burnout: A Study on Financial Sector. 11th International Strategic Management Conference 2015, 587-597. (Tam metin bildiri)

C13: SENER IRGE, ELÇI MERAL (2009). Board Composition of Turkish Listed Companies: Is There Any Difference between Industries?. Proceedings of 5th International Strategic Management Conference, 813-822. (Tam metin bildiri)

C14: DOGAN TÜRKAN, ALPKAN LÜTFIHAK, ELÇI MERAL, AREN SELIM (2009). Strategic Planning Activities of the Manufacturing Firms in Kocaeli, Turkey. 5th International Strategic Management Conference (Tam metin bildiri)

C15: ELÇI MERAL, SENER IRGE, ALSOY SEVAL, ALPKAN LÜTFIHAK (2012). The Impact of Ethical Leadership and Leadership Effectiveness on Employees’ Turnover Intention: The Mediating Role of Work Related Stress. 8th International Strategic Management Conference (Tam metin bildiri)

C16: ELÇI MERAL, ALPKAN LÜTFIHAK, ÇEKMECELIOGLU HÜLYA GÜNDÜZ (2008). The Influence of Person-Organization Fit on the Employee’ Perception of Organizational Performance. 4th International Strategic Management Conference, 587-593. (Tam metin bildiri)

C17: ELÇI MERAL,ERDILEK KARABAY MELISA,AKBAS TÜRKMEN TASER (2015). Investigating the Mediating Effect of Ethical Climate on Job Satisfaction and Whistleblowing: A Study on Public Sector. EBEN Annual Conference 2015 (Tam metin bildiri)

C18: ELÇI MERAL, SENER IRGE, ALPKAN LÜTFIHAK (2011). The Impact of Morality And Religiosity of Employees on Their Hardworking Behavior. th International Strategic Management Conference, 1367-1377. (Tam metin bildiri)

C19: ELÇI MERAL,ERDILEK KARABAY MELISA,SENER IRGE,ALPKAN LUTFIHAK (2014). The Mediating Role of Mobbing on the Relationship between Organizational Silence and Turnover Intention. 10th International Strategic Management Conference, 1298-1309. Doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.110 (Tam metin bildiri)

C20: ERDILEK KARABAY MELISA; AKYÜZ BÜLENT; ELÇI MERAL, 21-23. 07. 2016, 12th International Strategic Management Conference, Antalya, Türkiye Effects of Family-Work Conflict, Locus of Control, Self Confidence and Extraversion Personality on Employee Work Stress.

C21: ELÇI MERAL; YILDIZ BORA; ERDILEK KARABAY MELISA, 21-23. 07. 2016, 12th International Strategic Management Conference, Antalya, Türkiye, The Impact of Burnout on Turnover Intention: Moderator Roles of Subjective Vitality and Supervisor Support.

C22: ENSARI MUHTEREM ŞEBNEM; ERDILEK KARABAY MELISA AND ELÇI, MERAL (2017) An Evaluation of Entrepreneurial Leadership Concept in Related Literature: What More We Need to Understand about the Concept of Entrepreneurial Leadership?, 13th International Strategic Management Conference, Montenegro.

C23: AHMET CENGIZ UÇAR; MERAL ELÇI AND ESRA ERZENGIN, (2017) The mediating effect of psychological ownership on person-organization fit and turnover intention: The Turkey private sector case, The 7th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management Conference, Marmaris, Turkey.

C24: KADİR ALPASLAN DEMİR, EBRU CAYMAZ AND MERAL ELÇİ; (November 9th-10th 2017) Issues In Integrating Robots Into Organizations Issues In Integrating Robots Into Organizations.

C25: Elçi, Meral; Filizöz, Berrin; Şener, İrge and Erdilek Karabay, Melisa, JUNE 27-29, 2019 “Innovative Behavior of SME Employees:Testing for Organizational Justice and Person-Organization Fit”. 15th International Strategic Management Conference, POZNAN, POLAND.

C26: MURAT EMİNOĞLU, Gülay and ELÇİ, Meral, (2019) THE EFFECT OF SERVANT LEADERSHIP ON TRUST IN LEADER, The European Proceedings of Social Behavioural Sciences, ICLTIBM, 9th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management: Leadership, Innovation, Media and Communication.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
D1: Kitap Bölümü: Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in the Social Media Age, : Bölüm adı:(Subliminal Advertising andits Ethical Dimensions inthe Social Media Age ) (2015). ELÇI MERAL, SERT ARZU, (AMCRMES) Book Series, Editör: Nurdan Öncel Taşkıran, Recep Yılmaz, Sayfa Sayısı 509, ISBN:978-1-4666-8125-5, Ingilizce (Bilimsel Kitap).

D2: Kitap Bölümü: Melisa Erdilek Karabay, Meral Elçi and Özgür Akpınar, Ingilizce (Bilimsel Kitap)  pp 77-95 Çeviri. Regulations and Applications of Ethics in Business Practice, Editors: Jing Bianand Kıymet Tunca Çalıyurt, Bölüm adı: Analysing the Effects of Unethical Culture and Organizational Commitment on Employees’ and Managers’ Unethical Behaviours: Evidence from Turkish Insurance Industry, (2018).

D3: Kitap bölümü (15. Baskıdan çeviri) Dessler, Gary, İnsan Kaynakları Yönetimi, PALME YAYINCILIK, Kitabın 6. Bölümü, Meral ELÇİ, Editörler: İrge Şener, Melise Erdilek Karabay, 2019, ISBN, 6052822937, s. 166-200.

D4: (kitap bölümü) Özşahin, Mehtap; Elçi, Meral, Güç ve Etik, ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKA,  EDİTÖRLER Harun YILDIZ ve Tarhan OKAN, Eylül 2019, İstanbul, SBN: 978 – 605 – 242 – 430 – 8, s. 317-329.

D5: (kitap bölümü) Akbaş, Türkmen Taşer and Elçi Meral, (2019) The Relationship between Challenge- and Hindrance-Related Self-Reported Work Stress and Self-Reported Job Performance, Current Issues in Services Management, Multidisciplinary Perspectives, Edited By Elbeyi Pelit, Hasan Hüseyin Soybali and Ali Avan, Peter Lang, Berlin, pp: 61-76.

D6: (Kitap bölümü) Ediörler. Erdilek Karabay ve Şener, İrge. Ekim, 2020, İşletmelerde Güncel Yaklaşımlar, Pandemi sonrası Örgütler, Kitap bölümü: BELİRSİZLİĞİN ZORLU KOŞULLARINDA İŞ ETİĞİ (Melisa Erdilek Karabay – Meral Elçi, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.157-182.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
E1: KUTANIS RANA ÖZEN, ELÇI MERAL (2006). Psikoteknik Testlerin Birbirleri ve Bireysel Özellikler ile Uyumu: Bir Geçerlilik Analizi. Sakarya Üniversitesi Akademik İncelemeler Dergisi, 1(2), 111-127.,

E2: ELÇI MERAL, ALPKAN LÜTFIHAK (2006). Etik İklimin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkileri. Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler dergisi, 24(1), 141-170., Atıf Sayısı: 7

E3: CEYLAN ADNAN, ALPKAN LÜTFIHAK ALPKAN, ELÇI MERAL (2002). Örgüt Kültürü İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki ilişkilere Yönelik Bir Çalışma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(5), 233-245.(Özgün Makale),

E4: ÖZER GÖKHAN, ÖZBEK VOLKAN, ELÇI MERAL, AYDIN K (2014). Concurrent Validity of Different Religiosity Scales Used in Researches of Marketing Ethics and A Proposal For A New Religiosity Scale. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 15-28.(Özgün Makale)

E5: ELÇI MERAL, ERDILEK KARABAY MELISA (2016). İşletmelerde Yıldırmaya Maruz Kalma Algısının Çalışanların İşten Ayrılma Niyetine ve Örgütsel Sessizlik Davranışlarına Etkisi: Hizmet Sektörü Üzerine Bir Araştırma. Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(1), 125-149.(Özgün Makale)

E6: LİMAN ANIL, ELÇİ MERAL, MURAT GÜLAY (2019) Örgütsel Performansın Öncülleri Olarak Etik Liderlik ve Kariyerizm Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, International Journal of Economics, Business and Politics http://dergipark.org.tr/ueip 2019, 3 (2), 183-198

E7: Doğan, Bülent; Elçi, Meral ve Murat, Gülay, (2019) Örgütsel İletişimin ve İşyeri Arkadaşlıklarının Psikolojik Güçlendirmeye olan Etkileri: Bir Kamu Kurumunda Ampirik Bir Çalişma, Anadolu Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt/Vol: 20 – Sayı/No: 2, s.25-43.

E8: Bilgen, Ayşe ve Elçi, Meral, (2019) Etik Liderlik ve Etik İklim Algılamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Kamu ve Özel Sektör Karşılaştırmalı Bir Uygulama, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

E9: Yıldız, Bora; Ensari, Muhterem Şebnem ve Elçi, Meral (2019) İş-Aile Çatışmasının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Tükenmişliğin Aracı Etkisi, İş ve İnsan Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, s.13-27

E10: Murat, Gülay ve Elçi, Meral (Ocak, 2020), Mobbing’in Örgüte Bağlılığa ve Yöneticiye Güvene Etkisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, C. 15, S. 1, s.295 – 308.

E11: Eda ÇAM, Meral ELÇİ, Büşra MÜCELDİLİ, 2020, KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN GÖREV VE BAĞLAMSAL PERFORMANS İLE İLİŞKİSİ: İŞ TUTUMLARININ ARACILIK ROLÜ, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 16, Sayı 4, https://doi.org/10.17130/ijmeb.853552.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
F1: ELÇI MERAL, SENER IRGE, AKSOY SEVAL (2013). Etik Liderliğin Çalışma Sonuçlarına Etkisi. 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi

F2: ELÇI MERAL, KITAPÇI HAKAN, SENER IRGE (2010). Işe İlişkin Stresin ve Is Yükünün Is Tatminine ve Isten Ayrılma Niyetine Etkisi. 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 509-514.

F3: ELÇI MERAL, SENER IRGE (2010). Öğretim Görevlilerinin Örgütsel Adalet Algılamalarının Örgütsel, bağlılıklarına Olan Etkisi. 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 526-530.

F.4: ELÇI MERAL, SENER IRGE, AKSOY SEVAL (2012). Etik Liderliğin Etik İklime, Birey ve Örgüt Performansına Etkileri. 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

F5: ELÇI MERAL, ERDILEK KARABAY MELISA İşletmelerde Yıldırmaya Maruz Kalmanın Çalışanların İşten Ayrılma Niyetine ve Örgütsel Sessizlik Davranışlarına Etkisi. 2013, 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 679-685.20ttp://d2013x.doi.org/10.11611/JMER739.

F6: ELÇI MERAL, ÇEKMECELIOGLU HÜLYA GÜNDÜZ, KELES H Kişi-Örgüt Uyumu, Is Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkilerin incelenmesi. 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (Özgün Makale),2010

F7: YILDIZ BORA; ENSARİ, M. ŞEBNEM; ELÇİ, MERAL; KARABAY, MELİSA ERDİLEK (2016), Tükenmişliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde İş- Aile Çatışmasının Aracı Etkisinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma, IV.Örgütsel Davranış Kongresi, 4-5 Kasım 2016

F8: ELÇİ MERAL; KARABAY, MELİSA ERDİLEK; ENSARİ, M. ŞEBNEM; BİLGEN, AYŞE (2016), Effect of Perceived Organızatıonal Justice and Trust In Leader on Organizational Sılence Behavıor: A Research on Publıc Securıty Employees, Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business Economics Journal 2016 Volume:S1: 332-347.

F9: KARABAY, MELİSA ERDİLEK; ELÇİ, MERAL (2016), Effect of Ethical Leadership On Burnout: Differences of Perceptions Among Public And Prıvate Sector Employees, Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal 2016 Volume:S1: 563-578.