Dijitohum

Hakkımızda

“Dün, bugünün hafızasıdır, yarın ise bugünün hayalidir” demiş ünlü ressam ve filozof Halil Cibran. Bizlerde geçmişimizin sağlam köklerinden aldığımız güçle, dijital geleceğe yeni tohumlar ekerek, ektiğimiz tohumların ağaca dönüşüp meyve vermesinin hikayesini yazmak için yeni bir adım atıyoruz.

Fikir bir ürüne dönüşeceği öngörülen tohumdur. Tohum nasıl ki bir ağaca dönüşmediği sürece bir anlam ifade etmiyorsa fikir de böyledir. Bu tohumu nereye ekeceğiniz, ne zaman ekeceğiniz ve nasıl büyüteceğiniz uzmanlık gerektirir. Uygun koşulların oluşması durumunda tohumun filizlenmesi kaçınılmazdır. Ve gün gelir, tohum fidana ve oradan ağaca giden yolculuğuna devam eder.

En iyi bildiğimiz işi yapmak üzere yola çıktık. Farklı disiplinlerin entegrasyonunu sağlayan multidisipliner yaklaşımımız, bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) özelinde teknoloji anlamında yapılabilecek en inovatif ve fark yaratan katma değerli projelerden edindiğimiz deneyimimiz ve dijital yolculuklarına şahit olduğumuz özel sektör deneyimi dahil 20 yıllık tecrübemizle birlikte ortaya çıkan Dijitohum; “Başka ne yapabiliriz” sorusunu soran ve eski köye yeni adet getirme cesareti olan, aynı vizyon ve hayallere sahip tüm OSB ve TGB’lere yol arkadaşı olacaktır.

OSB ve TGB’ler ya sıradan ve rutin işlerle günü kurtaracaktır ya da konfor alanlarından çıkarak fark yaratacaklardır. Geleneksel altyapı hizmetleri yerine, paydaşlarına Yeni Nesil OSB ve Yeni Nesil TGB hizmetleri vermeyi hedef edinen, hayal kuran, ufku geniş, tutkusu olan OSB ve TGB’ lerimize yol arkadaşı olarak mevcut projelerimiz ile onları geleceğe hazırlamak istiyoruz. Çünkü; “Gelecek, henüz belirgin olmadan fırsatların farkına varabilenlere aittir.”

Dijital dünyaya hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmemizin arkasındaki en önemli neden, gelişen teknolojiye çok hızlı bir şekilde tepki verebilme kabiliyetimizdir. Bir startup olduğumuzdan; startup gibi düşünebilmeyi, startup ruhuyla çalışabilmeyi müşterilerimize yansıtmak istiyoruz.

Uzmanlığımız

Fiber optik altyapı işletimi ve Haberleşme servis sağlayıcılığı ile birlikte Veri Merkezi tasarım ve kurulum aşamalarında hem hizmet sağlayıcı hem de hizmet alıcı olarak çok sayıda sorumluluk ve projede yer alan Dijitohum, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile birlikte Veri Merkezi yetkinliği dışında, Akıllı Şehirler kapsamında Merkezi Yönetim Uygulamaları, Akıllı Enerji, Akıllı Çevre, Akıllı Acil Durum Yönetimi, Akıllı Ulaşım ve Akıllı Bina konularında uzmandır.

Tek durak ofis mantığında birçok altyapı hizmeti sunan OSB ve TGB’ler hem paydaşlarının finansman yükünün hafiflemesine hem de rekabet gücünün artmasına katkı sağlıyorlar. Ülkemizin üretim üsleri olan OSB’ler ile birlikte inovasyon ve teknolojinin merkezi olan TGB’lerin merkezi projeleriyle yatırım ve yönetim maliyetlerin azaltılması önceliğimizdir.

OSB ve TGB’lerin mevcut teknoloji trendlerini yakalayabilmeleri için yenilikçilik kabiliyetlerini geliştirmeleri gerekmektedir. OSB ve TGB paydaşlarının büyük bir kısmı küçük ve orta ölçekli yapıda olduklarından söz konusu becerileri kazanabilmeleri ve rakipleriyle rekabet edebilmeleri oldukça zordur. Bu bağlamda, OSB ve TGB yönetimlerinde paydaşların performans ve rekabet edebilirlik düzeylerinin artışına katkı sağlayacak yardımcı mekanizmalar önemli bir unsur olacaktır. Böylelikle, OSB ve TGB Yönetimleri sadece işletmelerin idari işlemlerini yürüten mekanizmalar olmayacak aynı zamanda işletmelere rehberlik eden, rekabet güçlerini ve verimliliklerini artırmalarına öncülük eden kuruluşlar da olacaklardır.

Misyonumuz

​Dijitohum, Türkiye genelinde bulunan OSB ve TGB ’lerin teknolojiye dayalı tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ve katma değerli projeleri geliştirmeyi misyon edinmiştir.

Vizyonumuz

OSB ve TGB’lerdeki değişime tepki veren değil değişimi başlatan Yeni Nesil OSB ve TGB vizyonumuzla; “OSB ve TGB’lerin, teknolojik altyapı ve dijital strateji alanında akıllarına gelen ilk firma olmak.”

Amacımız

Müşterilerini geleceğe hazırlamayı misyon edinen Dijitohum’un amacı “Her OSB ve TGB’ nin kendi teknolojik altyapısını kurup yönetmesini sağlamaktır.”

Dijitohum müşterileri, hedeflerine ulaşmalarında onlara yardımcı olacağımızı bilirler ve onlara verdiğimiz sözleri ve taahhütleri yerine getireceğimizden emin olarak bizimle çalışırlar.

Biz; ileri görüşlü, öğrenmeye ve büyümeye istekli, gelişimin bir parçası olmayı seven, paydaşlarını geliştirmeye hevesli insanlarla ve şirketlerle çalışmayı severiz.

Müşterilerimizi büyüklükleri nedeniyle değil niyetleri nedeniyle seçeriz. Çünkü biz insanın önemli olduğunu, şirketlerin bir sistem çerçevesinde yönetilmesi gerektiğini biliriz. Müşterilerimizin kurumlarını büyütmeleri için gereken en pratik, en uygulanabilir ve en hızlı uygulanabilecek stratejileri öneririz.

Değerlerimiz

Dijitohum yaşam boyu öğrencidir ve hayat boyu gelişimi ilke edinir,
Dijitohum paydaşlarıyla şeffaf, dürüst, samimi ve aksiyon temelli iletişim kurar,
Dijitohum cesurdur, sorumluluk alır ve işinin arkasında durur,
Dijitohum girişimcidir, her andan keyif alarak gelişir ve geliştirir,
Dijitohum kaliteli ve güvenilir hizmet sunar, paydaşlarına saygılıdır,
Dijitohum zora aldırmaz çünkü azimli ve yenilikçidir, kendini sürekli yeniler,
Dijitohum butik ve verimlidir, ürün ve hizmeti birlikte sunar,
Dijitohum tutkuludur ve bunu karşısındakine hissettirir.

Hedefimiz

“Gerçek anlamda aydınlanmış kişiler, hiçbir zaman başkalarına öykünmez. Bunun yerine onlar kendilerinin önceki halini aşmaya çalışırlar” der Epiktetos, Düşünceler ve Sohbetler eserinde..

Eski alışkanlıklardan kurtulamayan, yenilikleri geleneksel usullere göre yapıyormuş gibi yapanların çoğunlukta olduğu OSB ve TGB paydaşları artık geleneksel hizmetlerle yetinmemekte ve farklı hizmetler beklemektedir. Bu farklı hizmetler geleneksel yaklaşımlarla karşılanamayacağı gibi hızla gelişen trendler görmezden gelinemeyecek şekilde hayatlarımıza girmiştir.

OSB’lerin verimliliğe yönelik etkilerinin yüksek, yenilikçilik üzerindeki etkilerinin ise düşük olması, Türkiye’nin verimliliğe dayalı ekonomiden yenilikçiliğe dayalı ekonomiye geçerken OSB’lerin de sunduğu hizmetlerin güncellenmesi gerekmektedir.Dijitalleşmenin getirdiği dönüşüm ihtiyacı OSB uygulamalarında da revizyon ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu kapsamda ülkenin, bölgelerin ve reel sektörün ihtiyaçlarına yönelik yeni nesil bir OSB modeline geçme gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Firmaların yenilikçiliğinin artırılmasında, OSB ve TGB yönetimlerinin dijital geleceğe ekeceği tohumlar ile oluşturacakları ekosistem ve bu ekosistemin meyvesi olan Yeni Nesil OSB ve Yeni Nesil TBG’ler ülkemize rol model olacaktır.

Türkiye’de üretimin üssü olan OSB’ler, ekosistemleriyle kazandıkları ivme, büyüme ve ihracat potansiyeliyle ülke ekonomisinin lokomotifidir. Türkiye ekonomisine sağladıkları katkıyla yıldızları parlayan OSB’ler, artık sadece yatırımcıya arsa tahsis eden ve altyapı hizmeti sunan bölgeler olmaktan çıkmıştır. OSB’ler; dijitalleşme ve teknoloji konularındaki inovatif projeleriyle yatırımlarını güçlendirerek yeni nesil OSB’lere dönüşmeye başlamışlardır.

Kurumların çoğu, özellikle pandemi ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerine yapmış oldukları yatırımların aslında birer gider kalemi değil, istikrarlı, güvenli ve sürdürülebilir bir iş yapılanması için gerekli yatırımlar olduğunun farkına varmıştır.

Geleceğin yeni nesil akıllı OSB ve TGB’leri arasında olabilmek için teknolojik altyapı ve dijital strateji birlikte gelişmelidir. Teknolojik altyapısı kuvvetli ve dijital çağın gereksinimlerine uygun çözümler sunan OSB ve TGB’ler, yeni dünya düzenine uyum sağlayarak sürdürülebilirliği yakalayacaklardır.

Strateji geliştirmek, geleceği şekillendirmektir. Geleceği tahmin etmek ve orada avantajlı bir konuma sahip olmak sağlam bir öngörü ve etkili bir strateji gerektirir. Geleneksel yaklaşımla mevcudu korumak üzerine kurulmuş düzenlerin yakın zamanda yıkılışına şahitlik edeceğiz.

Bir Organize Sanayi Bölgesi veya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin strateji geliştirmesi, rakiplerden belirgin bir şekilde farklılaşarak, var olan ihtiyaçlara cevap vermek değil, ihtiyaç duyulmayan ürünler ve hizmetler için istek yaratabilmesiyle ölçülür.

Strateji bir plan yapmaktan çok vizyon ve yaratıcılık isteyen bir iştir. Planlamanın stratejiye benzediği düşünülür ama planlama, belirsizliğin az olduğu, geleceğin bugün gibi olacağı durumlar için geçerlidir. Çoğu kurum bu farkı fark edebilmiş değildir. Bu kurumlar, stratejiyle planlamayı aynı zannedip strateji oluştururken yaratıcılıktan çok analize ve planlamaya zaman ve kaynak ayırıyorlar.

Stratejik olmak, öngörülebilir bir geleceği planlamakla değil, belirsizliklerle örülü bir dünya için risk almakla ilgilidir. Strateji, öngörülebilecek bir geleceğin planlanması değil, belirsizliklerle dolu bir gelecekte değişime uyum sağlamaktır.

Peter Drucker, “Geleceği öngöremeyebiliriz ama onu yaratabiliriz” der. Gelecek, fırsatları ortaya çıkmadan fark edenlerindir ve tüm bunları yapabilmek için konfor alanından çıkan ve yeni şeyler söyleyebilme cesaretinin olması gerekmektedir. Önceliğimiz “Başka ne yapabiliriz?” sorusunu soran ve eski köye yeni adet getirme cesareti olan tüm OSB’lere dokunmak olacaktır.

Ve bu hayale giden yolculuğunda kesinlikle Dijital ve Akıllı OSB kavramından geçmesi gerektiğini biliyoruz. Sabit ihtiyaçlar memnuniyet yaratmaz ancak eksikliği memnuniyetsizliğe yol açar. Haberleşme ve İletişim artık sabit ve zorunlu ihtiyaçken veri merkezi doğrusal ve çığ gibi büyüyen gizli bir ihtiyaçtır. Gizli ihtiyacı keşfeden ve bunu karşılamaya yönelik yapılan girişimlerin başarı ve müşteri memnuniyet oranı çok yüksektir.

Nasıl Çalışıyoruz?

1.Analiz: Doğru projelerin doğru analizlerle başladığına inanıyoruz ve öncelikle müşterimizin ihtiyaçlarınızı analiz ediyoruz.

2.Planlama ve Projelendirme: Analiz neticesinde elde edilen veriler ışığında müşterimizin uzun vadeli planlarına ve gereksinimlerine uygun çözüm üretiyoruz. Planlama aşaması, iş hedeflerinin yeni kurulacak alt yapıda gerçekleşebilmesi için çok önemlidir.

3.Tasarım: Tasarım aşaması için yeterli zaman ve kaynak ayrılmadığı takdirde ise, alt yapıların, iş sürekliliğine katkısında planlanan sonuçların elde edilemediği görülebilir. Bu durumun düzeltilmesi oldukça maliyetli olabilir. Bu nedenle tasarım aşamasında modelleme, yer seçimi, çevresel kontroller, teknolojik alt yapı, esneklik ve modülerlik, güvenlik ve altyapı tasarımı gibi her biri ayrı uzmanlık içeren temel konular ele alınmalıdır.

4.Devreye Alma: Kararlaştırdığımız projenin kurulum ve geçiş planlarını oluşturarak projeyi hayata geçiriyoruz.

Metodolojimiz

Dijitohum; “Eğer burada durup daha ileri gitmeyeceksek, niçin bu noktaya kadar geldik?” sorusuna cevap arayanlara yol arkadaşı olmak için kurulmuştur. Her projesinde bir önceki projesinden edindiği kazanımlar ile birlikte “Analitik Düşün, Eleştirel Düşün, Kreatif Düşün” üçlemesini odağına almaktadır.

Dijitohum, projelerinde merkezine bir ideal koyar ve onu sahiplenir. Bu ideal, müşterilerinin ihtiyaçlarını ve amaçlarını maksimum değerlerle karşılarken onlara keyif katarak en iyi teknoloji deneyimine kavuşmasını sağlamaktır. Bunu sağlarken geleceği doğru okumayı ve arz ile talebi uygun ortamda eşleştirmeyi prensip edinir. Veri temelli bu yolculuk değişim yönetimi ve BT yönetişimi birlikte ele alınmalıdır. Dijital teknolojilerle birlikte organizasyonel çevikliği arttırmak için veri temelli inovasyon şarttır.

Veri inovasyonun temel taşıdır. Varlıkların veriye, verilerin bilgiye dönüşüm modeli değişimi ve dönüşümü yönetebilmek için insanı merkeze koymaktan sonraki en önemli etkenlerdir.

“Sadece değişime en iyi adapte olanlar hayatta kalacaktır.”Değişimi yönetebilmek; Öncelikle değişim dinamiklerini doğru anlamayı, daha sonra değişimin yönünü ve eğilimleri öngörebilmeyi, sonra da doğru hedeflere doğru stratejilerle ilerleyebilmeyi gerektirir.

Trend haritası; Değişimleri henüz tam olarak gerçekleşmeden, erken göstergeler ışığında öngörebilmek, değişimlere reaksiyon verme ya da şekil verme konusunda rakiplerden daha hazırlıklı olabilmek ve hızla harekete geçebilmek için kullanılan bir fikir üretim tekniğidir.

Trend haritalama; Değişimi doğru zamanda ve kapsamlı bir şekilde okuyabilmek, değişimle beraber oluşan fırsatlardan faydalanabilmek ve tehditlerden korunabilmek, bu amaçla yenilikçi projeler, yaratıcı fikirler geliştirmek için kullanılan bir yöntemdir.

Bu teknik, yenilikçi fikir üretimi, stratejik planlama, değişim yönetimi, proje geliştirme, teknoloji yol haritasının oluşturulması gibi amaçlar için kullanılabilir.

Başarı Kriterimiz Nedir?

“Dijitohum, bizimle aynı dili konuşuyor ve onlardan tam olarak ne bekleyebileceğimizi biliyoruz.

“Dijitohum, teknik beceri ve deneyimi yüksek danışmanlarla çalışıyor, ürettikleri sonucun hayalini proje başlangıcında bize anlatarak tüm süreçte bizi motive ediyorlar.”

“Dijitohum, her projeyi kendi işi gibi sahipleniyor ve heyecanını kaybetmiyor. Yaptıkları işe saygıları var ve işin hakkını veriyorlar.”

“Dijitohum’a güveniyoruz ve uzun vadeli iş ortağımız olarak görüyoruz, çalışmalarına gönül rahatlığı ile referans oluyoruz.”

Venue Detail

0 (216) 265 16 16
Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kuluçka Merkezi Muallimköy Mah. Deniz Cad. No:143/8 - Gebze/Kocaeli